dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Односи со јавност

 

 

Зголемениот јавен долг и идните обврски бараат одржлива фискална политика

09.07.2024
Иако е дизајнирана системска сеопфатна правна и институционална рамка за управување со јавниот долг и покрај позитивните оценки од ЕУ и ММФ за процесот на сервисирање на долгот поради достигнатото ниво на јавен долг од 62,1% од БДП на 31.12.2023 година и обврските за еврообврзниците кои доспеваат во периодот 2025-2028 година, потребно е претпазливо управување со јавните финансии преку одржливо ниво на јавен долг и соодветна фискална политика

Одржувањето на магистралните и регионалните патишта во опасност поради сериозните финансиски предизвици на ЈП

04.07.2024
ЈП за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта 12 години континуирано работи со блокирана сметка и основната дејност ја извршува во рамки на месечните лимити, кое има клучно влијание на квалитетот и континуитетот на извршување на дејноста