dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Односи со јавност

 

 

Бавната гасификација – со негативно влијание на енергетската транзиција

04.04.2024
И по изминати 13 години, изградбата на магистралните гасоводи не е целосно завршена и дел од нив не се ставени во употреба, но исто така отсуствува долгорочен план за развој на дистрибутивен систем на природен гас во државата, целосно самофинансирање на дејноста – пренос на природниот гас и реализацијата на идните активности за интерконекција со соседните држави

Потрошени околу 17 милиони денари за метење на улици – што е далеку над планираните средства

02.04.2024
Износот на средства за извршување на јавни работи значително отстапува од предвидениот за таа намена, а ангажираните работници немаат обезбедено осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување

Успешната соработка со Државната ревизорска институција на Република Србија продолжува со активности за нова кооперативна ревизија

29.03.2024
На билатералната работна средба, претставниците од двете институции ги презентираа резултатите и клучните утврдени состојби од извршената кооперативна ревизија на успешност

Мерките и активностите за подобрување на студентскиот стандард во областа на функционирањето на студентските домови се недоволно ефикасни и економични

25.03.2024
За остварување на дејноста студентски стандард, Министерството за образование и наука во 2022 година исплатило износ од 1.4 милијарди денари кој не е доволен за обезбедување на соодветни условите за живот и исхрана на студентите во Државните студентски домови