dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Односи со јавност

 

 

За исто работно место различна плата во институциите во јавниот сектор

15.06.2024
Законската регулатива и колективните договори кои ги уредуваат пресметката и исплатата на плати и додатоци на плати на административните службеници, овозможуваат разлики во висината на платите за исти работни места во различни институции, платите во министерствата се најниски

Придобивките и штетните влијанија од експлоатацијата на минералните суровини - мермерот

11.06.2024
Мерките и активностите кои се преземаат од страна на надлежните институции НЕ обезбедуваат целосна подготвеност и сигурност за остварување на оптимална искористеност на минералните суровини, како и сеопфатна и навремена наплата на концесиските надоместоци

Зголемувањето на приходите не се доволни за покривање на расходите за социјални бенефиции

06.06.2024
Оствареното зголемување на приходите во 2022 година и понатаму не е доволно за покривање на расходите за социјални бенефиции, истите се покриваат со одвојување на средства од Буџетот и учествуваат со 33,58% во вкупните приходи на Фондот

Работилница со претставници од Јавното обвинителство и дискусија за досегашните искуства од меѓусебната соработка

05.06.2024
Потпишувањето на Меморандумот за соработка помеѓу Државниот завод за ревизија и Јавното обвинителство на Република Северна Македонија отвори нови патишта за продлабочување на соработката помеѓу овие две институции

Бавна дигитализација, недоволна промоција и слаба искористеност на е-услуги

04.06.2024
140 закони заедно со Законот за општа управна постапка сè уште не се усогласени со пакетот закони за дигитализација, 0,556 поднесени барања по регистриран корисник и издадените 9.568 електронски документи со истечени сертификати