Raporte të revizorit

Revizionet e planifikuara

Foto Galeri

A është siguruar menaxhim i mirë me sistemet për ujitje?

11.01.2023 - 09:45
Politikat e miratuara, masat dhe aktivitet e ndërmarra nga ushtruesit dhe organet kompetent të veprimtarisë së ekonomisë së ujërave nuk sigurojnë përdorim racional dhe efikas të ujit për ujitje dhe menaxhim të mirë me sistemet për ujitje

Programi Vjetor për Punën e ESHR-së për vitin 2023

27.12.2022 - 16:30
Në vitin 2023, Enti Shtetëror i Revizionit planifikon të kryejë gjithsej 78 revizione, nga të cilat 50 kanë të bëjnë me revizionet e rregullshmërisë, 13 revizione të pajtueshmërisë dhe 11 revizione të suksesit, si dhe 4 follow up revizione
 Njoftimet ARKIVI PËR MARRËDHËNIEN ME PUBLIKUN  VIDEOT