dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

10 - Zvogëlim i pabarazive

sdg10

10.1 Deri në vitin 2030, të arrihet dhe ruhet në mënyrë progresive rritja e të ardhurave për 40 përqindëshin më të ulët të popullsisë me një ritëm më të lartë se mesatarja kombëtare.

10.2 Deri në vitin 2030, të fuqizohet dhe promovohet përfshirja sociale, ekonomike dhe politike për të gjithë, pavarësisht moshës, gjinisë, aftësive të kufizuara, racës, përkatësisë etnike, origjinës, fesë, gjendjes ekonomike ose ndonjë gjendjeje tjetër.

10.3 Të sigurohen mundësi të barabarta dhe të reduktohen pabarazitë në rezultate, duke përfshirë eliminimin e ligjeve, politikave dhe praktikave diskriminuese dhe duke promovuar legjislacion, politika dhe veprime të duhura në këtë drejtim.

10.4 Të miratohen politika, veçanërisht fiskale, të pagave dhe të mbrojtjes sociale dhe të arrihet barazi në mënyrë progresive.

10.5 Të përmirësohet rregullimi dhe monitorimi i tregjeve dhe institucioneve financiare globale dhe të forcohet implementimi i këtyre rregullave.

10.6 Të sigurohet përfaqësim dhe zë më i gjerë i vendeve në zhvillim për vendimmarrje në institucione globalendërkombëtare ekonomike dhe financiare për të ofruar institucione më efektive, të besueshme, të përgjegjshme dhe legjitime.

10.7 Të mundësohet migrim i organizuar, i sigurt, i rregullt dhe i përgjegjshëm dhe lëvizje e njerëzve, duke përfshirë zbatimin e politikave të planifikuara dhe të menaxhuara mirë të migracionit.

10.a Të implementohet parimi i trajtimit të veçantë dhe të diferencuar për vendet në zhvillim, veçanërisht për vendet më pak të zhvilluara, në përputhje me marrëveshjet e Organizatës Botërore të Tregtisë.

10.b Të inkurajohet ndihma zyrtare për zhvillim dhe flukse financiare, duke përfshirë investimet e huaja të dretpërdrejta, për vendet ku nevoja është më e madhe, në veçanti në vendet më pak të zhvilluara, vendet afrikane, vendet e vogla ishullore në zhvillim dhe vendet në zhvillim pa dalje në det, në përputhje me planet dhe programet e tyre kombëtare.

10.c Deri në vitin 2030, të zvogëlohet në më pak se 3 për qind e kostove të transaksioneve të remitencave të migrantëve dhe të eliminohen korridoret e remitencave me kosto më të larta se 5 për qind.

 

повеќе
23.12.2022