dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

3 - Shëndet i mirë dhe mirëqenie

3.1 Deri në vitin 2030, të ulet raporti global i vdekshmërisë së nënave në më pak se 70 për 100,000 lindje të gjalla.

3.2 Deri në vitin 2030, t’i ipet fund vdekjeve të parandalueshme të të sapolindurve dhe fëmijëve nën moshën pesë vjeç, ku të gjithë shtetet të synojnë të ulin vdekshmërinë e foshnjave në të paktën deri në 12 për 1,000 lindje të gjalla dhe vdekshmërinë e fëmijëve nën 5 vjeç deri në të paktën 25 për 1,000 lindje të gjalla.

3.3 Deri në vitin 2030, t’i ipet fund epidemive të AIDS-it, tuberkulozit dhe sëmundjeve tropikale të neglizhuara dhe të luftohen hepatiti, sëmundjet e mbartura nga uji dhe sëmundjet e tjera të transmetueshme.

3.4 Deri në vitin 2030, të zvogëlohet vdekshmëria e parakohshme nga sëmundjet e patransmetueshme me një të tretën përmes parandalimit dhe trajtimit dhe promovimit të shëndetit mendor dhe të mirëqenies.

3.5 Të forcohet parandalimi dhe trajtimi me abuzim me substancat, duke përfshirë abuzimin me drogat dhe përdorimin e dëmshëm të alkoolit.

3.6 Deri në vitin 2020, të përgjysmohet numri i vdekjeve dhe dëmtimeve globale nga aksidentet në trafikun rrugor.

3.7 Deri në vitin 2030, të sigurohet qasje universale në shërbimet seksuale dhe riprodhuese të kujdesit shëndetësor, duke përfshirë planifikimin familjar, informimin dhe edukimin dhe integrimin e shëndetit riprodhues në strategjitë dhe programet kombëtare.

3.8 Të arrihet mbulim universal shëndetësor, duke përfshirë mbrojtjen nga rreziqet financiare, qasjen në shërbime cilësore bazë të kujdesit shëndetësor dhe qasje të sigurt, efektive, cilësore dhe të përballueshme në medikamente dhe vaksina bazë për të gjithë.

3.9 Deri në vitin 2030, të reduktohet ndjeshëm numri i vdekjeve dhe sëmundjeve nga kimikatet e rrezikshme dhe ndotja e ajrit, ujit dhe tokës dhe kontaminimi.

3.a Të fuqizohet implementimi i Konventës Kornizë e Organizatës Botërore të Shëndetësisë mbi Kontrollin e Duhanit në të gjitha vendet, sipas nevojës.

3.b Të mbështetet kërkimi dhe zhvillimi i vaksinave dhe medikamenteve për sëmundjet ngjitëse dhe jo të transmetueshme që prekin kryesisht vendet në zhvillim, të ofrohet qasje në ilaçe dhe vaksina të përballueshme, në përputhje me Deklaratën e Dohas mbi Marrëveshjen TRIPS-it dhe Shëndetin Publik, e cila konfirmon të drejtën e vendeve në zhvillim që të përdorin plotësisht dispozitat e Marrëveshjes për Aspektet Tregtare të të Drejtave të Pronësisë Intelektuale lidhur me fleksibilitetin për të mbrojtur shëndetin publik dhe, në veçanti, të ofrojnë qasje në medikamente për të gjithë.

3.c Të rritet ndjeshëm financimi i shëndetësisë dhe rekrutimi, zhvillimi, trajnimi dhe mbajtja e fuqisë punëtore në sektorin e shëndetësisë në vendet në zhvillim, veçanërisht në vendet më pak të zhvilluara dhe vendet e vogla ishullore në zhvillim.

3.d Të forcohen kapacitetet e të gjitha vendeve, në veçanti të vendeve në zhvillim, për paralajmërim të hershëm, zvogëlimin e rrezikut dhe menaxhimin e rreziqeve kombëtare dhe globale të shëndetit.

 

повеќе
23.12.2022