dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Raporti përfundimtar i revizionit

Kush jemi ne?

Enti Shtetëror i Revizionit (ESHR) është institucion suprem i pavarur i revizionit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, i cili në mënyrë transparente, në kohë dhe objektive i informon institucionet kompetente dhe publikun për gjendjet e konstatuara nga revizionet e kryera

Raportet e revizionit

Njoftime dhe lajme

Парламентарни избори
Претседателски избори
Претседателски избори
vote

Kërkesë për revizion

vote

Sondazhi publik

  • Formular

Statusi i revizioneve

Planifikimi | Ekzekutimi | Draft | Përfundimtar

Objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm

UN
Organizacija
 

"Le të mësojmë të menaxhojmë me rreziqet për të parandaluar pasojat"

Maksim Acevski
Kryerevizori shtetëror

Info-linqet nga konferenca e mbajtur për shtyp e të punësuarve të ESHR-së

28.11.2019
Të punësuarit në Entin Shtetëror të Revizionit mbajtën konferencë për shtyp më 28.11.2019 në të cilën në mënyrë konstruktive dhe të argumentuar e paraqitën gjendjen në të cilën ndodhet ESHR-ja si Institucion i Lartë i Revizionit dhe dërguan porosi të qarta për zgjidhjen e situatës, ndërsa e gjithë kjo ishte mbuluar në mënyrë profesionale nga mediet, për të cilën të punësuarit shprehën një falënderim të sinqertë.

Trajnimi i të punësuarve në ESHR

02.10.2019
Në pajtim me “Planin vjetor për përsosjen e vazhdueshme profesionale në vitin 2019” në Shkup u mbajt trajnimi dyditor për të punësuarit në Entin Shtetëror të Revizionit ku trajnues ishin mr. Tanja Tasevska, këshilltare e RKSH-së dhe Branisllav Gulev, këshilltar i RKSH-së.

Kongresi i XXIII të INTOSAI-t në Mosk-Federata Ruse

25.09.2019
Në datat 23-28 shtator po zhvillohet Kongresi i XXIII të INTOSAI-t në Mosk-Federata Ruse, ku në këtë takim marin pjesë drejtues dhe përfaqësues të 190 vendëve nga e gjithë bota si vende antare të INTOSAI-t.

Përfundoi tvining projekti i ESHR-së

11.09.2019
Më 14 dhjetor 2017 Enti Shtetëror i Revizionit zyrtarisht filloi me realizimin e tvining projektit "Përforcimi i mëtutjeshëm i kapaciteteve dhe efikasiteti i Entit Shtetëror të Revizionit për kryerjen e revizionit të jashtëm", që u financua nga fondet e Bashkimit Evropian IPA 2013.

Mbledhja e Komitetit të Kontaktit në Varshavë

27.06.2019
Varshava është organizatore e 28-të udhëheqësve të institucioneve më të larta të revizorëve (ILR) të Bashkimit Evropian dhe të Gjykatës Evropiane të Revizorëve të cilët e formojnë Komitetin e Kontaktit. Me Komitetin kryeson Kryetari i Zyrës së Lartë të Revizorit të Republikës së Polonisë, Kshishtof Kvitovski.