dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Raporti përfundimtar i revizionit

Kush jemi ne?

Enti Shtetëror i Revizionit (ESHR) është institucion suprem i pavarur i revizionit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, i cili në mënyrë transparente, në kohë dhe objektive i informon institucionet kompetente dhe publikun për gjendjet e konstatuara nga revizionet e kryera

Raportet e revizionit

Njoftime dhe lajme

Парламентарни избори
Претседателски избори
Претседателски избори
vote

Kërkesë për revizion

vote

Sondazhi publik

  • Formular

Statusi i revizioneve

Planifikimi | Ekzekutimi | Draft | Përfundimtar
2021
IV-Përfundimtar
01.11.2023
2021
Правосудство
IV-Përfundimtar
01.11.2023
2021
Култура
IV-Përfundimtar
01.11.2023
2021
Буџет
IV-Përfundimtar
01.11.2023

Objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm

UN
Organizacija
 

"Le të mësojmë të menaxhojmë me rreziqet për të parandaluar pasojat"

Maksim Acevski
Kryerevizori shtetëror

A është siguruar menaxhim i mirë me sistemet për ujitje?

11.01.2023
Politikat e miratuara, masat dhe aktivitet e ndërmarra nga ushtruesit dhe organet kompetent të veprimtarisë së ekonomisë së ujërave nuk sigurojnë përdorim racional dhe efikas të ujit për ujitje dhe menaxhim të mirë me sistemet për ujitje

Programi Vjetor për Punën e ESHR-së për vitin 2023

27.12.2022
Në vitin 2023, Enti Shtetëror i Revizionit planifikon të kryejë gjithsej 78 revizione, nga të cilat 50 kanë të bëjnë me revizionet e rregullshmërisë, 13 revizione të pajtueshmërisë dhe 11 revizione të suksesit, si dhe 4 follow up revizione