Твининг проекти

 

 

Студиска посета во Република Хрватска

05.10.2021 - 15:00
За време на работните сесии, беа презентирани искуствата на Државниот завод за ревизија на Република Хрватска во однос на подготовката на ревизорските извештаи и нивно разгледување во Собранието на Република Хрватска

Промоција на Твининг проектот на ДЗР и партнерите

08.07.2021 - 16:48
Активностите и целите на твининг проектот ќе придонесат за зајакнување на соработката помеѓу врховните ревизорски институции и законодавната власт и ефикасно постапување на надлежните институции по ревизорските извештаи