dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Твининг проекти

 

 

Обука за вработените за ИДЕА софтвер

14.10.2022
Целта на спроведената обука е да им овозможи на државните ревизори преку практични инструкции да се стекнат со знаења во примената на методологија за анализа на податоци и избор на примерок