Tvining

Vizitë studimore në ISR të Estonisë

21.10.2021 - 15:38
Punonjësit e ESHR-së u njohën me praktikat e ISR-së së Estonisë gjatë kryerjes së revizionit, me theks të veçantë në zbatimin e revizioneve të TI

Vizitë studimore në Republikën e Kroacisë

05.10.2021 - 15:00
Gjatë sesioneve të punës, u prezantuan përvojat e Entit Shtetëror të Revizionit të Republikës së Kroacisë në lidhje me përgatitjen e raporteve të revizionit dhe shqyrtimin e tyre në Kuvendin e Republikës së Kroacisë