dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Tvining

Trajnim për punonjësit për IDEA softuer

14.10.2022
Qëllimi i trajnimit të zbatuar është t’i mundësohet revizorëve shtetëror nëpërmjet instruksioneve praktike të përfitojnë njohuri në zbatimin e metodologjisë për analizë të të dhënave dhe zgjedhjen e ekzemplarit