dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Конечен ревизорски извештај

Кои сме ние?

Државниот завод за ревизија (ДЗР) е независна врховна ревизорска институција на Република Северна Македонија, која транспарентно, навремено и објективно ги информира надлежните институции и јавноста за утврдените состојби од спроведените ревизии

Ревизорски извештаи

Соопштенија и вести

Статус на ревизии

Планирање | Извршување | Нацрт | КОНЕЧЕН

Цели на одржлив развој

SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDGSDGUN
Organizacija
 

"Да се научиме да управуваме со ризиците за да ги спречиме последиците"

м-р Максим Ацевски
Главен државен ревизор

Загуба на вода од 60% и не уплатени надоместоци во државниот буџет

23.05.2023
ЈП Водовод и канализација Скопје има искажани, но неплатени обврски спрема Буџетот на РСМ повеќе години наназад во износ од 185.543 илјади денари (околу 3 милиони евра) од надоместоците за користење и испуштање во води

Едукација на државните ревизори

22.05.2023
Едукацијата ја одржуваа искусните и добро познати експерти, меѓународниот консултант од Република Хрватска, проф. Борис Тушек и проф. Атанаско Атанасовски од Економскиот факултет