dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Конечен ревизорски извештај

Кои сме ние?

Државниот завод за ревизија (ДЗР) е независна врховна ревизорска институција на Република Северна Македонија, која транспарентно, навремено и објективно ги информира надлежните институции и јавноста за утврдените состојби од спроведените ревизии

Ревизорски извештаи

Соопштенија и вести

Парламентарни избори
Претседателски избори
Претседателски избори

Статус на ревизии

Планирање | Извршување | Нацрт | КОНЕЧЕН

Цели на одржлив развој

SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDGSDGUN
Organizacija
 

"Да се научиме да управуваме со ризиците за да ги спречиме последиците"

м-р Максим Ацевски
Главен државен ревизор

Извршена ревизија за Пописот во 2021

21.06.2023
Констатирани се недоследности во начинот на планирање на средствата, набавката на софтверска апликација за само попишување, набавката на преносни компјутери и начинот на исплата на надоместоците

Изборен процес Локални избори 2021 година

19.06.2023
Државниот завод за ревизија изврши ревизија на трошоците за приходите и расходите во изборната кампања на сметките на 141 учесници во Изборната кампања за локалните избори 2021 година