Планирани ревизии

Локални избори 2021 година 30.06.2022 2021 [1/5] Одобрена
Сопствени приходи на општините за обезбедување квалитетни услуги на граѓаните за време на пандемијата 21.01.2022 2021 [1/5] Одобрена
Даноците за животната средина во функција на ефективно спроведување на политиките за заштита на животната средина 30.06.2022 2021 [3/5] Извршување
Државна изборна комисија (ДИК) 09.06.2021 2021 [1/5] Одобрена
Влада на Република Северна Македонија 26.01.2022 2022 [1/5] Одобрена
Агенција за филм (со продолжена ревизија на Друштво за филмски работници) 15.02.2022 2022 [1/5] Одобрена
Агенција за млади и спорт 15.02.2022 2022 [1/5] Одобрена
Царинска управа на Република Северна Македонија 15.02.2022 2022 [1/5] Одобрена
Министерство за финансии - Функции на државата 15.02.2022 2022 [1/5] Одобрена
Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија (ФЗО) 15.02.2022 2022 [1/5] Одобрена
Министерство за труд и социјална политика 15.02.2022 2022 [1/5] Одобрена
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 15.02.2022 2022 [1/5] Одобрена