Планирани ревизии

Државна изборна комисија 20.01.2021 2020 [3/5] Извршување
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија (ПИОМ) 26.04.2021 2020 [2/5] Планирање
ЕЛС Гази Баба 18.01.2021 2020 [2/5] Планирање
ЕЛС Радовиш 18.01.2021 2020 [2/5] Планирање
Ефективност на мерките и активностите во функција на реализација на пренесените надлежности кои се финансираат со средства од блок дотации 27.01.2021 2020 [1/5] Одобрена
Ефективност на мерките и активностите за искористување на минералните суровини и наплата на надоместоците 27.01.2021 2020 [1/5] Одобрена
Ефективност на мерките и активностите за издавање на Б интегрирани дозволи 27.01.2021 2020 [2/5] Планирање
Доделување на договори за јавни набавки од страна на институции во јавниот сектор со цел превенција и заштита од пандемијата предизвикана од корона вирусот - COVID 19 27.01.2021 2020 [1/5] Одобрена
Добивање на нефинансиска помош, распределба и користење од страна на институциите во јавниот сектор со цел превенција и заштита од пандемијата предизвикана од корона вирусот COVID 19 27.01.2021 2020 [1/5] Одобрена
Квалитет на услугите кои ги даваат ЕЛС преку своите веб портали 17.02.2021 2020 [1/5] Одобрена
Агенција за вработување на Република Северна Македонија 26.04.2021 2021 [1/5] Одобрена
Собрание на Република Северна Македонија 26.04.2021 2021 [1/5] Одобрена
Министерство за внатрешни работи 26.04.2021 2021 [1/5] Одобрена
Министерство за правда 26.04.2021 2021 [1/5] Одобрена
Основен буџе на Република Северна Македонија за 2020 година 26.04.2021 2021 [2/5] Планирање
Фонд за пензинско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија Ц.О. Скопје (ПИОМ) 09.06.2021 2021 [1/5] Одобрена
Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија (ФЗО) 09.06.2021 2021 [1/5] Одобрена
Министерство за правда - Управа за извршување на санкции 09.06.2021 2021 [1/5] Одобрена
Државен инспекторат на труд 09.06.2021 2021 [1/5] Одобрена
Државна изборна комисија (ДИК) 09.06.2021 2021 [1/5] Одобрена