Планирани ревизии

Национална установа филхармонија на РСМ 16.09.2021 2021 [4/5] Известување
Министерство за правда - Управа за извршување на санкции 16.09.2021 2021 [4/5] Известување
ЈП „Стрежево“ Битола 16.09.2021 2021 [4/5] Известување
ЈП „Водовод“ Куманово 16.09.2021 2021 [4/5] Известување
ЕЛС Куманово 06.09.2021 2021 [4/5] Известување
Агенција за вработување на Република Северна Македонија 06.09.2021 2021 [4/5] Известување
Ефективност на економските мерки на Владата на РСМ за справување со кризата предизвикана од вирусот Covid-19 06.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
Министерство за внатрешни работи 06.09.2021 2021 [3/5] Извршување
УКИМ Факултет за ветеринарна медицина Скопје 25.08.2021 2021 [1/5] Одобрена
АД за производство на електрична енергија Електрани на Македонија (ЕЛЕМ) 06.09.2021 2021 [3/5] Извршување
Локални избори 2021 година 02.09.2021 2021 [1/5] Одобрена
Експлоатација на водни ресурси при производство на електрична енергија и флаширање вода за комерцијални потреби 25.08.2021 2021 [4/5] Известување
ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола 25.08.2021 2021 [2/5] Планирање
ЕЛС Аеродром 25.08.2021 2021 [3/5] Извршување
Основен суд Тетово 25.08.2021 2021 [4/5] Известување
Агенција за лекови и медицински средства на РСМ 25.08.2021 2021 [1/5] Одобрена
Казнено поправна установа Затвор Скопје - Скопје 25.08.2021 2021 [3/5] Извршување
УКИМ Факултет за дизајн и технологија Скопје 25.08.2021 2021 [1/5] Одобрена
Универзитет „Свети Климент Охридски“ Битола 25.08.2021 2021 [1/5] Одобрена
Национална установа опера и балет 25.08.2021 2021 [4/5] Известување