Revizionet e planifikuara

Buxhetit Themelor të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2022 21.07.2023 2023 [5/5] Përfunduar
SHFK „Luben Llape“ Komuna e Aerodromit Shkup 16.05.2023 2022 [5/5] Përfunduar
Komuna e Butelit 11.05.2023 2022 [5/5] Përfunduar
Agjencinë për Punësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut - Realizimi i të drejtave nga kompensimi me para 10.05.2023 2022 [5/5] Përfunduar
Ndërmarrja Publike Komunale Komunalec Sveti Nikollë 09.05.2023 2022 [5/5] Përfunduar
Fondet e paguara nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve për kryerjen e veprimeve zgjedhore për zbatimin e zgjedhjeve lokale 2021 28.04.2023 2022 [5/5] Përfunduar
Të hyrat vetanake të komunave për sigurimin e shërbimeve cilësore të qytetarëve gjatë kohës së pandemisë 25.04.2023 2022 [5/5] Përfunduar
Komuna e Sveti Nikollës 20.04.2023 2022 [5/5] Përfunduar
Komuna e Kisella Vodës 18.04.2023 2022 [5/5] Përfunduar
Komuna e Haraçinës 13.04.2023 2022 [5/5] Përfunduar
Shoqëri Aksionare për transmetim të energjisë elektrike dhe menaxhim me sistemin elektrotransmetues SHA MEPSO 11.04.2023 2022 [5/5] Përfunduar
Zhvillimi i barabartë rajonal me theks të veçantë të demografisë 10.04.2023 2022 [5/5] Përfunduar
ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија 04.04.2023 2022 [5/5] Përfunduar
Drejtoria e Doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut 30.03.2023 2022 [5/5] Përfunduar
Fondit të Sigurimit Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë së Veriut (Fondi) 30.03.2023 2022 [5/5] Përfunduar
Ministria e Financave 23.03.2023 2022 [5/5] Përfunduar
Institucioni Komunal Publik Shtëpi për persona të moshuar „Kiro Krsteski Pllatnik“ Prilep 21.03.2023 2022 [5/5] Përfunduar
Reforma në administratën publike 17.03.2023 2022 [5/5] Përfunduar
Mbështetje financiare për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme për inovacion dhe zhvillim teknologjik 09.03.2023 2022 [5/5] Përfunduar
Komuna e Gjorçe Petrovit 22.02.2023 2022 [5/5] Përfunduar