Revizionet e planifikuara

Национална установа филхармонија на РСМ 16.09.2021 2021 [4/5] Njoftim
Министерство за правда - Управа за извршување на санкции 16.09.2021 2021 [4/5] Njoftim
ЈП „Стрежево“ Битола 16.09.2021 2021 [4/5] Njoftim
ЈП „Водовод“ Куманово 16.09.2021 2021 [4/5] Njoftim
ЕЛС Куманово 06.09.2021 2021 [4/5] Njoftim
Агенција за вработување на Република Северна Македонија 06.09.2021 2021 [4/5] Njoftim
Ефективност на економските мерки на Владата на РСМ за справување со кризата предизвикана од вирусот Covid-19 06.09.2021 2021 [1/5] Miratuar
Министерство за внатрешни работи 06.09.2021 2021 [3/5] Realizim
УКИМ Факултет за ветеринарна медицина Скопје 25.08.2021 2021 [1/5] Miratuar
АД за производство на електрична енергија Електрани на Македонија (ЕЛЕМ) 06.09.2021 2021 [3/5] Realizim
Локални избори 2021 година 02.09.2021 2021 [1/5] Miratuar
Експлоатација на водни ресурси при производство на електрична енергија и флаширање вода за комерцијални потреби 25.08.2021 2021 [4/5] Njoftim
ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола 25.08.2021 2021 [2/5] Planifikim
ЕЛС Аеродром 25.08.2021 2021 [3/5] Realizim
Агенција за лекови и медицински средства на РСМ 25.08.2021 2021 [1/5] Miratuar
Казнено поправна установа Затвор Скопје - Скопје 25.08.2021 2021 [3/5] Realizim
УКИМ Факултет за дизајн и технологија Скопје 25.08.2021 2021 [1/5] Miratuar
Универзитет „Свети Климент Охридски“ Битола 25.08.2021 2021 [1/5] Miratuar
Национална установа опера и балет 25.08.2021 2021 [4/5] Njoftim
Политичка партија СДСМ - Сметка на редовно работење 01.09.2021 2021 [1/5] Miratuar