dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Фонд за пензинско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија (ПИОМ)