dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија (ПИОМ)