dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

АД за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје (МЕПСО)