dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

АД за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје (МЕПСО)