Ефикасност на политиките. мерките и активностите при доделување на водното право