dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Дирекција за заштита и спасување

SUBID
232

Ефикасност во процесот на спречување и третирање на ризици од природни непогоди(мулти)

03.07.2013