dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Центар за управување со кризи

SUBID
217

Ефикасност во процесот на спречување и третирање на ризици од природни непогоди(мулти)

03.07.2013