dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Локални избори - Законски акти

Закон

Локални избори 2021 - Закон

Правилници

Локални избори 2021 - Правилници

Роковник