dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

ВМРО-ДПМНЕ за избор на членови на Совет на општина Тетово (за остатокот на изборниот период 20 август 2022)