dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

ВМРО-ДПМНЕ за избор на членови на Совет на општина Тетово (за остатокот на изборниот период 20 август 2022)