Функционалноста на платформата за интероперабилност помеѓу институциите од јавниот сектор