Funksionaliteti i platformës për interoperabilitet ndërmjet institucioneve të sektorit publik

12.07.2022 - 09:17
Категорија
Вид на ревизија
ИТ Ревизија
Документ број
0220210008
Статус на ревизијата
[5/5] Përfunduar
Годишна програма
2021