dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Рамномерен регионален развој со посебен акцент на демографијата

21.06.2022
Слика
Билатерална средба Ниш

Во рамки на соработката помеѓу Врховните ревизорски институции на Република Северна Македонија и Република Србија во тек е спроведување на паралелна ревизија на тема Рамномерен регионален развој со посебен акцент на демографијата“  која е актуелна и особено значајна во целиот регион и пошироко.

На 16 јуни во Ниш, Република Србија се одржа првиот работен состанок на членовите на ревизорските екипи од двете институции, на кој се разменија информации за спроведените активности во фазата на планирање на ревизијата. Ревизорите разговараа за нормативната уреденост и состојбите во управувањето со рамномерниот регионален развој во двете земји, пред се во делот на:

  • планирање на политиките и утврдување на приоритетните цели,
  • изворите и начинот на финансирање,
  • административниот и техничкиот капацитет на надлежните институции,
  • системот за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој,
  • транспарентноста и отчетноста во процесот на управување и
  • влијанието на активностите врз демографските состојби во двете земји.

Учесниците на работниот состанок разговараа и ги дефинираа идните активности за спроведување на паралелната ревизија.