dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Главниот државен ревизор на Република Хрватска во посета на ДЗР

06.11.2021

На покана на ДЗР, имајќи ја предвид долгогодишната успешна соработка помеѓу врховните ревизорски институции на Република Северна Македонија и Република Хрватска, делегација на Државниот завод за ревизија на  Република Хрватска предводена од главниот државен ревизор Иван Клешиќ, во периодот од 19.10. – 22.10.2021 година,  престојуваше во посета во Државниот завод за ревизија, во Охрид. Делегацијата ја прими  Главниот државен ревизор м-р Максим Ацевски заедно со  своите соработници. Оваа посета се оствари во рамките на твининг проектот, „Подобрување на надворешната ревизија и парламентарниот надзор“.

За време на посетата која се реализраше во рамките на планираните активности од Компонентата 2 – „Подобрени административни капацитети и процеси на надворешната ревизија“ беа споделени практики и искуства во насока на подобрување на организационата структура и капацитетите со човечки ресурси.
 

Во исто време во рамките на планираните активности од компонента 3 – „Подобрена законодавна контролна функција на Парламентот врз основа на разгледување и дискусија за ревизорските извештаи на ДЗР“, беа споделени искуства за начинот на подобрување на законската регулатива во насока на обезбедување на соодветен парламентарниот надзор преку учество и активна дискусија на ревизорските извештаи на ДЗР.

Преку активна дискусија за разликите и сличностите помеѓу двете институции се утврдија областите каде се можни подобрувања, во насока на унапредување на работата на Државниот завод за ревизија, како и парламентарниот надзор.

На крајот од посетата двете Врховни ревизорски институции заклучија дека оваа соработка дополнително ќе се продлабочува преку размена на искуства и знаења меѓу двете институции со извршувањето на проектните активности, како и со извршување на кооперативни ревизии на успешност помеѓу двете ВРИ.