Ефективност на мерките и активностите за издавање на Б интегрирани дозволи