dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Програма за ОДР

Правилник за спроведување на стручен испит за добивање звање Овластен Државен Ревизор (ОДР)

Правилник за начинот и постапката на спроведување на стручен испит за добивање на звање Овластен Државен Ревизор и формата и содржината на уверението
Со овој правилник се пропишува начинот на организирањето и на спроведувањето на стручниот испит од страна на комисијата одредена за тоа, како и формата и содржината на уверението за овластен државен ревизор (ОДР) 24.03.2015

 

Програма за полагање на стручен испит за стекнување на звање Овластен Државен Ревизор (ОДР)