Програма за ОДР

Почнувајќи од 03.04.2020 година, остварувањето на службена комуникација со кабинетот на главниот државен ревизор, заменикот на главниот државен ревизор и за сите други службени потреби како и за потреба од испорака / достава на службена документација до Државниот завод за ревизија за одговорно лице за координација и остварување на контакт се определуваат:

  • м-р Александар Поповски, раководител на сектор за правни и општи работи, јавни набавки и односи со јавност, телефон за контакт +38975210147
  • м-р Сашо Јаковчевски, Помошник на Главниот државен ревизор (по овластување), телефон за контакт +38970306909

Правилник за спроведување на стручен испит за добивање звање Овластен Државен Ревизор (ОДР)

Правилник за начинот и постапката на спроведување на стручен испит за добивање на звање Овластен Државен Ревизор и формата и содржината на уверението
Со овој правилник се пропишува начинот на организирањето и на спроведувањето на стручниот испит од страна на комисијата одредена за тоа, како и формата и содржината на уверението за овластен државен ревизор (ОДР) 24.03.2015

 

Програма за полагање на стручен испит за стекнување на звање Овластен Државен Ревизор (ОДР)