dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Предвремени парламентарни избори 2020 година - Извештаи за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања (од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на десеттиот ден од изборната кампања)

Предвремени парламентарни избори 2020 година - Извештаи за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања (од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на десеттиот ден од изборната кампања)

2020