Образец ИЗПМ

Известување за преземени мерки по препораките на овластениот државен ревизор содржани во конечниот ревизорски извештај – ИЗПМ

  • Образецот ИЗПМ се користи за пополнување од страна на субјектите по издавањето на Конечните ревизорски извештаи [врска]