dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Меморандум за соработка помеѓу Државниот завод за ревизија и Министерство за здравство