dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Меморандум за соработка и зајакнување на меѓу-институционалната комуникација меѓу Државниот завод за ревизија и Управата за финансиска полиција

31.03.2023

Меморандум за соработка и зајакнување на меѓу-институционалната комуникација меѓу Државниот завод за ревизија и Управата за финансиска полиција

31.03.2023