dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија, Бирото за јавни набавки, Државната комисија за жалби по јавни набавки, Државната комисија за спречување на корупцијата и Комисијата за заштита на конкуренцијата

27.09.2022

Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија, Бирото за јавни набавки, Државната комисија за жалби по јавни набавки, Државната комисија за спречување на корупцијата и Комисијата за заштита на конкуренцијата

27.09.2022