dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија и Јавното обвинителство на Република Северна Македонија