dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија и Универзитет Св. Кирил и Методиј, Економски факултет - Скопје

03.06.2021

Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија и Универзитет Св. Кирил и Методиј, Економски факултет - Скопје

03.06.2021