dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија, Државната изборна комисија и Државната комисија за спречување на корупцијата

04.03.2019

Меморандум за соработка склучен помеѓу Државниот завод за ревизија, Државната изборна комисија и Државната комисија за спречување на корупцијата

04.03.2019