dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Протокол за соработка меѓу Министерството за финансии и Државниот завод за ревизија