Годишен финансиски план на расходи по квартали за 2023 година