dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Одлука за избор на кандидат за унапредување на работно место Раководител на ревизијата