dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Интерен оглас број 04-1466/2

Интерен оглас број 04-1466/2 за унапредување на еден (1) извршител на работно место Раководител на ревизијата за ревизија на субјекти од областа на здравството, животната средина и просторното планирање, земјоделството, шумарството и водостопанството