Одлука за избор на кандидат за унапредување на работно место Помошник на раководителот на ревизија