Интерен оглас за унапредување на еден извршител на работно место Помошник на раководителот на ревизија за ревизија на субјектите од законодавната, извршната власт, претседателот, Буџетот на РСМ, одбраната, јавната безбедност и Народната банка на РСМ