Одлука за избор на кандидат за унапредување на работно место Помошник на раководотелот за ревизија на законодавната, извршната власт, претседателот, Буџетот на РСМ и правобранителството