Одлука за избор на кандидат за унапредување на работно место Самостоен ревизор за ревизија на трговските друштва основани од централната власт