Одлука за избор на кандидат за унапредување на работно место Самостоен ревизор за ревизија на јавните претпријатија основани од централната власт