Одлука за избор на кандидат за унапредување на работно место Виш ревизор за ревизија на јавните претпријатија и трговските друштва основани од единиците на локалната самоуправа