dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Зајакнување на независноста

2010-2023

Со измените на Законот во мај 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/2010 и 145/2010) се обезбеди зајакнување на оперативната и финансиската независност на Државниот завод за ревизија и постигнување на поголема ефективност и ефикасност во извршувањето на државната ревизија. Исто така, со овој Закон се изврши и усогласување со Декларацијата од Лима и Декларацијата од Мексико за независност на врховните ревизорски институции и се овозможи зајакнување на местото и улогата на Државниот завод за ревизија како врховна ревизорска институција на Република Северна Македонија.